احکام وقت نماز

احکام نماز: مسئله 753

مسئله 753: کسی که مسائل نماز و شکیات و سهویات را نمی‌داند، اگر مطمئن است که در نماز پیش می‌آید واجب است آنها را یاد بگیرد؛ بلکه بنا به احتیاط

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 754

مسئله 754: اگر وقت نماز وسعت دارد وطلب‌کار هم طلب خود را مطالبه می‌کند، در صورتی که ممکن است باید اول قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند، همچنین است

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 743

مسئله 743: نابینا و کسی که در زندان است و مانند این‌ها بنابر احتیاط واجب باید تا یقین به داخل شدن وقت نکنند، مشغول نماز نشوند، ولی اگر انسان به‌واسطه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 745

مسئله 745: اگر انسان ملتفت نباشد که باید با یقین به داخل شدن وقت مشغول نماز شود، چنانچه بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده، نماز

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 747

مسئله 747: اگر وقت نماز به قدری تنگ است که به‌واسطه به جا آوردن بعضی از کارهای مستحب نماز مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود، باید آن مستحب

ادامه مطلب »
سبد خرید