احکام وقت نماز

احکام نماز: مسئله ۷۴۷

مسئله ۷۴۷: اگر وقت نماز به قدری تنگ است که به‌واسطه به جا آوردن بعضی از کارهای مستحب نماز مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود، باید آن مستحب

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۷۵۴

مسئله ۷۵۴: اگر وقت نماز وسعت دارد وطلب‌کار هم طلب خود را مطالبه می‌کند، در صورتی که ممکن است باید اول قرض خود را بدهد، بعد نماز بخواند، همچنین است

ادامه مطلب »