احکام کفن میت

احکام طهارت: مسئله 572

مسئله 572: مقداری از لنگ، که از ناف تا زانو را می‌پوشاند و مقداری از پیراهن که از شانه تا نصف ساق را می‌پوشاند، مقدار واجب کفن است، وآنچه بیشتر

ادامه مطلب »

احکام طهارت: مسئله 573

مسئله 573: اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را که در مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد، واحتیاط واجب

ادامه مطلب »