زکات فطره

احکام زکاه: مسئله 2098

مسئله 2098: مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را، بعد اهل علم فقیر را، ولی اگر دیگران از

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2106

مسئله 2106: کسی که نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی‌خواند، می‌تواند دادن فطره را تا ظهر

ادامه مطلب »