سجود

احکام نماز: مسئله ۱۰۷۰

مسئله ۱۰۷۰: کسی که نمی‌تواند بنشیند، باید ایستاده نیت سجده کند و چنانچه می‌تواند، برای سجده با سر اشاره کند و اگر نمی‌تواند، با چشم‌ها اشاره نماید و اگر این

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۰۵۵

مسئله ۱۰۵۵: اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده سهوا پیشانی را از زمین بردارد، نمی‌تواند دوباره بزمین بگذارد وباید آن را یک سجده حساب کند، ولی اگر جاهای دیگر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۰۷۱

مسئله ۱۰۷۱: اگر پیشانی بی‌اختیار از جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد، واین یک سجده حساب می‌شود، چه ذکر سجده را گفته

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۰۵۷

مسئله ۱۰۵۷: جای پیشانی نمازگزار باید از جاهای زانوهایش پست‌تر و بلند تر از چهار انگشت بسته نباشد، بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای انگشتانش

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۰۵۸

مسئله ۱۰۵۸: در زمین سراشیب که سراشیبی آن درست معلوم نیست، احتیاط واجب آن است که جای پیشانی نمازگزار از جای انگشت‌های پا و سر زانوهای او بیش از چهار

ادامه مطلب »
سبد خرید