سجود

احکام نماز: مسئله ۱۰۶۴

مسئله ۱۰۶۴: اگر به‌طور غیر معمول سجده کند، مثلاً سینه وشکم را به زمین بچسباند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند، واگر پاها را درازا کند، اگر چه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۰۷۰

مسئله ۱۰۷۰: کسی که نمی‌تواند بنشیند، باید ایستاده نیت سجده کند و چنانچه می‌تواند، برای سجده با سر اشاره کند و اگر نمی‌تواند، با چشم‌ها اشاره نماید و اگر این

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۰۵۵

مسئله ۱۰۵۵: اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده سهوا پیشانی را از زمین بردارد، نمی‌تواند دوباره بزمین بگذارد وباید آن را یک سجده حساب کند، ولی اگر جاهای دیگر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۰۷۱

مسئله ۱۰۷۱: اگر پیشانی بی‌اختیار از جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد، واین یک سجده حساب می‌شود، چه ذکر سجده را گفته

ادامه مطلب »
سبد خرید