سجود

احکام نماز: مسئله 1074

مسئله 1074: اگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند یعنی اگر آلوده شدن بدن و لباس برای او مشقت دارد، می‌تواند در حالی که ایستاده است، برای

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1064

مسئله 1064: اگر به‌طور غیر معمول سجده کند، مثلاً سینه وشکم را به زمین بچسباند، بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند، واگر پاها را درازا کند، اگر چه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1054

مسئله 1054: اگر موقعی که ذکر سجده را می‌گوید، یکی از هفت عضو را عمدا از زمین بردارد، نماز باطل می‌شود ولی موقعی که مشغول گفتن ذکر نیست، اگر غیر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1070

مسئله 1070: کسی که نمی‌تواند بنشیند، باید ایستاده نیت سجده کند و چنانچه می‌تواند، برای سجده با سر اشاره کند و اگر نمی‌تواند، با چشم‌ها اشاره نماید و اگر این

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1055

مسئله 1055: اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده سهوا پیشانی را از زمین بردارد، نمی‌تواند دوباره بزمین بگذارد وباید آن را یک سجده حساب کند، ولی اگر جاهای دیگر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1071

مسئله 1071: اگر پیشانی بی‌اختیار از جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد، واین یک سجده حساب می‌شود، چه ذکر سجده را گفته

ادامه مطلب »
سبد خرید