شرایط اعتکاف

اعتکاف: مسئله ۱۸۲۰

مسئله ۱۸۲۰: شخصی که اعتکاف می‌کند می‌تواند هنگام نیت کردن شرط کند که اگر برای او عذری پیش آید حتی در روز سوم بتواند دست از اعتکاف بردارد اگر چه

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله ۱۸۱۷

مسئله ۱۸۱۷: اگر در مسجد جنب شود و غسل کردن در آن‌جا بدون توقف یا آلوده کردن مسجد، ممکن نباشد، باید بیرون رود و حکم مسجد الحرام و مسجد النبی

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله ۱۸۱۸

مسئله ۱۸۱۸: اگر کسی را که قبل از او در مسجد اعتکاف کرده کنار زند، و خود در جای او برای اعتکاف بنشیند اعتکاف او اشکال دارد و همچنین اگر

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله ۱۸۰۹

مسئله ۱۸۰۹: عدول کردن از اعتکافی به اعتکاف دیگر جایز نیست، اگر چه در وجوب و استحباب یکسان باشند هم چنانکه عدول کردن از نیابت شخصی به نیابت شخص دیگر

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله ۱۸۱۰

مسئله ۱۸۱۰: در دو روز اول اعتکاف مستحبی می‌تواند از اعتکاف دست بکشد ولی بعد از تمام شدن دو روز اول اعتکاف روز سوم واجب است، بلکه بعد از هر

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله ۱۸۱۳

مسئله ۱۸۱۳: یک اعتکاف باید در یک مسجد انجام گیرد بنابراین انجام آن در دو مسجد جایز نیست، اگر چه به هم متصّل باشند، مگر آن که یک مسجدحساب شوندو

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله ۱۸۱۴

مسئله ۱۸۱۴: پشت بامها و سردابها و محراب‌های مساجد جزء مساجد است، و مادامی که نداند آنها جزء مسجد نیستند در حکم مسجد می‌باشند بر خلاف چیزهایی که بر مسجد

ادامه مطلب »
Shopping Cart