شرایط اعتکاف

اعتکاف: مسئله 1820

مسئله 1820: شخصی که اعتکاف می‌کند می‌تواند هنگام نیت کردن شرط کند که اگر برای او عذری پیش آید حتی در روز سوم بتواند دست از اعتکاف بردارد اگر چه

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله 1818

مسئله 1818: اگر کسی را که قبل از او در مسجد اعتکاف کرده کنار زند، و خود در جای او برای اعتکاف بنشیند اعتکاف او اشکال دارد و همچنین اگر

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله 1809

مسئله 1809: عدول کردن از اعتکافی به اعتکاف دیگر جایز نیست، اگر چه در وجوب و استحباب یکسان باشند هم چنانکه عدول کردن از نیابت شخصی به نیابت شخص دیگر

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله 1810

مسئله 1810: در دو روز اول اعتکاف مستحبی می‌تواند از اعتکاف دست بکشد ولی بعد از تمام شدن دو روز اول اعتکاف روز سوم واجب است، بلکه بعد از هر

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله 1811

مسئله 1811: باید روزهای اعتکاف متصل به هم باشد و چنانچه قبلاً گفته شد، دو شب وسط در اعتکاف داخل است پس اگر اعتکاف سه روز جدا از هم و

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله 1813

مسئله 1813: یک اعتکاف باید در یک مسجد انجام گیرد بنابراین انجام آن در دو مسجد جایز نیست، اگر چه به هم متصّل باشند، مگر آن که یک مسجدحساب شوندو

ادامه مطلب »

اعتکاف: مسئله 1814

مسئله 1814: پشت بامها و سردابها و محراب‌های مساجد جزء مساجد است، و مادامی که نداند آنها جزء مسجد نیستند در حکم مسجد می‌باشند بر خلاف چیزهایی که بر مسجد

ادامه مطلب »