شرایط کسانی که مستحق زکاتند

احکام زکاه: مسئله 2020

مسئله 2020: اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد، انسان می‌تواند به وَلّیِ او زکات بدهد، به قصد این که آنچه را می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد.

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2021

مسئله 2021: اگر به وَلّیِ طفل و دیوانه دسترسی ندارد، می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که

ادامه مطلب »

احکام زکاه: مسئله 2025

مسئله 2025: انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد دیگران می‌توانند به آنان زکات بدهند.

ادامه مطلب »
سبد خرید