شرط پنجم

احکام نماز: مسئله ۸۴۱

مسئله ۸۴۱: اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده لباس دیگری ندارد، چنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد، می‌تواند با همان لباس نماز بخواند. اگر ناچار

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۴۲

مسئله ۸۴۲: اگر مرد غیر از لباس ابریشمی خالص یا طلا باف، لباس دیگری نداشته باشد، چنانچه در پوشیدن لباس ناچار نباشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۴۴

مسئله ۸۴۴: کسی که لباس ندارد، اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه دهد، چنانچه قبول کردن آن برای او مشقت نداشته باشد، باید قبول کند، بلکه اگر عاریه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۴۵

مسئله ۸۴۵: بنابر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می‌خواهد آن را بپوشد معمول نیست، خودداری کند، ولی

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۴۷

مسئله ۸۴۷: کسی که باید خوابیده نماز بخواند، اگر برهنه باشد و لحاف یا تشک او نجس یا ابریشم خالص یا از اجزای حیوان حرام گوشت باشد، احتیاط واجب آن

ادامه مطلب »
سبد خرید