شرط پنجم

احکام نماز: مسئله 841

مسئله 841: اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده لباس دیگری ندارد، چنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد، می‌تواند با همان لباس نماز بخواند. اگر ناچار

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 842

مسئله 842: اگر مرد غیر از لباس ابریشمی خالص یا طلا باف، لباس دیگری نداشته باشد، چنانچه در پوشیدن لباس ناچار نباشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 844

مسئله 844: کسی که لباس ندارد، اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه دهد، چنانچه قبول کردن آن برای او مشقت نداشته باشد، باید قبول کند، بلکه اگر عاریه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 845

مسئله 845: بنابر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می‌خواهد آن را بپوشد معمول نیست، خودداری کند، ولی

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 847

مسئله 847: کسی که باید خوابیده نماز بخواند، اگر برهنه باشد و لحاف یا تشک او نجس یا ابریشم خالص یا از اجزای حیوان حرام گوشت باشد، احتیاط واجب آن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 839

مسئله 839: پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلاباف و لباسی که از مردار تهیه شده در حال ناچاری مانعی ندارد، و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 840

مسئله 840: اگر غیر از لباس غصبی و لباسی که از مردار تهیه شده لباس دیگری ندارد و ناچار نیست لباس بپوشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 832

مسئله 832: زینت کردن به طلا مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا به‌دست کردن و بستن ساعت مچی طلا به‌دست برای مرد حرام و نماز خواندن با

ادامه مطلب »
سبد خرید