عِدّه زنی که شوهرش مرده

احکام طلاق: مسئله 2629

مسئله 2629: زنی که شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عده نگه‌دارد یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگر چه یائسه یا صیغه باشد،

ادامه مطلب »