مُطَهِرّات

احکام طهارت: مسئله ۲۰۹

مسئله ۲۰۹: اگر کافر شهادتین بگوید وانسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه پاک است، ولی اگر بداند قلباً مسلمان نشده، بنابر احتیاط واجب باید از او اجتناب کرد.

ادامه مطلب »