مکان نمازگزار

احکام نماز: مسئله ۸۶۶

#مکان نمازگزار چند شرط دارد: مسئله ۸۶۶: کسی که در ملک غصبی نماز می‌خواند، اگر چه روی فرش و تخت و مانند این‌ها باشد، نمازش باطل است ولی نماز خواندن

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۶۷

مسئله ۸۶۷: نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است، بدون اجازه کسی که منفعت ملک، مال او می‌باشد باطل است، مثلاً در خانه اجاره‌ای اگر صاحب خانه

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۸۶۸

مسئله ۸۶۸: کسی که در مسجد نشسته، اگر دیگری جای او را غصب کند و در آن‌جا نماز بخواند بنابر احتیاط واجب باید دوباره نمازش را در محل دیگری بخواند.

ادامه مطلب »
سبد خرید