نماز احتیاط

احکام نماز: مسئله 1225

مسئله 1225: اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده، چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری نمازش تمام کند، باید آن را

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1227

مسئله 1227: اگر در نماز احتیاط، رکنی را زیاد کند، یا مثلاً به جای یک رکعت، دو رکعت بخواند، نماز احتیاط باطل می‌شود، و باید دوباره نماز احتیاط و اصل

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله 1229

مسئله 1229: اگر در شماره رکعت‌های نماز احتیاط، شک کند، باید بنا را بر بیشتر بگذارد، ولی چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می‌کند، باید نماز را از سر

ادامه مطلب »
سبد خرید