نماز احتیاط

احکام نماز: مسئله ۱۲۲۵

مسئله ۱۲۲۵: اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده، چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری نمازش تمام کند، باید آن را

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۲۲۷

مسئله ۱۲۲۷: اگر در نماز احتیاط، رکنی را زیاد کند، یا مثلاً به جای یک رکعت، دو رکعت بخواند، نماز احتیاط باطل می‌شود، و باید دوباره نماز احتیاط و اصل

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۲۲۹

مسئله ۱۲۲۹: اگر در شماره رکعت‌های نماز احتیاط، شک کند، باید بنا را بر بیشتر بگذارد، ولی چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می‌کند، باید نماز را از سر

ادامه مطلب »

احکام نماز: مسئله ۱۲۳۴

مسئله ۱۲۳۴: حکم گمان در رکعت‌های نماز حکم یقین است، مثلاً اگر در نماز چهار رکعتی انسان گمان دارد که نماز را چهار رکعت خوانده، نباید نماز احتیاط بخواند، ولی

ادامه مطلب »
سبد خرید