کفّاره روزه

احکام روزه: مسئله ۱۷۲۶

مسئله ۱۷۲۶: اگر روزه‌دار کاری که حلال است و روزه را باطل می‌کند، انجام دهد مثلاً آب بیاشامد وبعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می‌کند انجام

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله ۱۷۲۷

مسئله ۱۷۲۷: اگر روزه‌دار آروغ بزند وچیزی در دهانش بیاید، چنانچه عمدا آن را فرو ببرد، روزه‌اش باطل است. وباید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب

ادامه مطلب »
سبد خرید