کفّاره روزه

احکام روزه: مسئله ۱۷۲۷

مسئله ۱۷۲۷: اگر روزه‌دار آروغ بزند وچیزی در دهانش بیاید، چنانچه عمدا آن را فرو ببرد، روزه‌اش باطل است. وباید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب

ادامه مطلب »