کفّاره روزه

احکام روزه: مسئله 1734

مسئله 1734: اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خود که روزه‌دار است جماع کند، چنانچه زن را مجبور کرده باشد، کفاره روزه خودش و روزه زن را باید بدهد،

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1735

مسئله 1735: اگر زنی شوهر روزه‌دار خود را مجبور کند که جماع نماید، یا کار دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1736

مسئله 1736: اگر روزه‌دار در ماه رمضان، با زن خود که روزه‌دار است جماع کند چنانچه به‌طوری زن را مجبور کرده باشد که از خود اختیاری نداشته باشد و در

ادامه مطلب »
سبد خرید