کفّاره روزه

احکام روزه: مسئله 1724

مسئله 1724: اگر روزه‌دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، برای همه آنها یک کفاره کافی است.

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1726

مسئله 1726: اگر روزه‌دار کاری که حلال است و روزه را باطل می‌کند، انجام دهد مثلاً آب بیاشامد وبعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می‌کند انجام

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1727

مسئله 1727: اگر روزه‌دار آروغ بزند وچیزی در دهانش بیاید، چنانچه عمدا آن را فرو ببرد، روزه‌اش باطل است. وباید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1729

مسئله 1729: کسی که می‌تواند وقت را تشخیص دهد، اگر به گفته کسی که می‌گوید مغرب شده افطار کند وبعد بفهمد مغرب نبوده است، قضا و کفاره بر او واجب

ادامه مطلب »