کفّاره روزه

احکام روزه: مسئله 1727

مسئله 1727: اگر روزه‌دار آروغ بزند وچیزی در دهانش بیاید، چنانچه عمدا آن را فرو ببرد، روزه‌اش باطل است. وباید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1739

مسئله 1739: کسی که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمی‌گیرد، نمی‌تواند زن روزه‌دار خود را مجبور به جماع کند، ولی اگر او را مجبور نماید بنابر احتیاط باید کفاره‌اش

ادامه مطلب »

احکام روزه: مسئله 1729

مسئله 1729: کسی که می‌تواند وقت را تشخیص دهد، اگر به گفته کسی که می‌گوید مغرب شده افطار کند وبعد بفهمد مغرب نبوده است، قضا و کفاره بر او واجب

ادامه مطلب »