1 - منفعت کسب

احکام خمس: مسئله 1872

مسئله 1872: انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده‌اند یا نه می‌تواند تصرف نماید.

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1862

مسئله 1862: اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال‌های او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که به دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند ولی اگر در همان

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1866

مسئله 1866: بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد. ولی خمس‌های دیگر را می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار

ادامه مطلب »

احکام خمس: مسئله 1858

مسئله 1858: اگر از منفعت کسب پیش از فرا رسیدن زمان خمس، اثاثیه‌ای برای منزل و یا وسایلی برای عیالات خود بخرد چنانچه در بین سال احتیاجش و یا احتیاج

ادامه مطلب »