2490- دعا 54 > آداب قولی دعا

بحث ما راجع‌به آداب دعا بود. در باب آداب دعا، یک سنخ اعمالی مطرح بود. آن اعمالی را که وارد شده و برجسته بود، بیان کردم. اشارتاً حال تضرع، -از […]

2490- دعا 54 > آداب قولی دعا ادامه مطلب »