2483- دعا 47 > اثر دعا بر حجُب

بحث ما راجع‌به دعا و آدابی بود که در باب دعا وارد شده است. ‌ گفتیم: تحمید، تمجید و ثنای حق تعالی، خداوند را به اسمای حسنایش خواندن، و توسّل […]

2483- دعا 47 > اثر دعا بر حجُب ادامه مطلب »