1509- ادب ضیافت

آداب مهمانداری و پذیرایی از مهمان، ضیافهالله