ادب

۱۳۱۸- ادب ۳۳

تأدیب الهی نسبت به مؤمنین به دو نحو: ۱-با واسطه: الگوگیری از پیامبر اکرم و اولیای خاص از راه گفتار وعمل ۲-بلا واسطه: خطاب خداوند در آیات به مؤمنین

۱۳۱۶- ادب ۳۱

خداوند پیامبر اکرم را ادب کرد، این ادب سرّی نبوده، بلکه باز وهمگانی بوده است؛ مراحل تأدیب پیامبر پیش از بعثت ودر دوران بعثت وپس از بعثت

سبد خرید