ادب

۱۲۸۹- ادب ۴

ادب الهی ریشه در عقل عملی و عقل نظری دارد؛ رابطه بین ادب و عقل که به یک معنا ثمره عقل عملی و نظری ادب است؛ ادب مربوط به موجودات صاحب عقل می باشد

سبد خرید