142- استحقار نفس، بغی

استحقار نفس ضد افتخار و از فضایل؛ بغی، ستم تعدی و تجاوز از رذایل است

142- استحقار نفس، بغی ادامه مطلب »