141- افتخار

افتخار یکی از شاخه‌های کبر که از خشم درونی انسان سرچشمه می گیرد