141- افتخار

افتخار یکی از شاخه‌های کبر که از خشم درونی انسان سرچشمه می گیرد

141- افتخار ادامه مطلب »