۶۴۸- ظلم، عدل، عفو، انتقام ۱

معنای ظلم؛ ظلم از نظر اخلاقی نه فلسفی؛ نکوهش ظلم؛ ظلم در ذیل بحث ایذاء و اذیت