143- انقیاد نفس

ضد رذیله بغی انقیاد یا تسلیم است

143- انقیاد نفس ادامه مطلب »