91- انکسار نفس، کبر 1

انکسار نفس؛ حالت زیبای ضد عجب؛ معنای کبر و انکسار نفس و تواضع

91- انکسار نفس، کبر 1 ادامه مطلب »