۹۱- انکسار نفس، کبر ۱

انکسار نفس؛ حالت زیبای ضد عجب؛ معنای کبر و انکسار نفس و تواضع