144- تزکیۀ نفس، اقرار

تزکیه نفس؛ خود ستایی از نتایج عجب؛ اقرار در برابر تزکیه نفس