439- تعون، الفت

تعاون، تئانس، دیدار و زیارت از فضایل اخلاقی و ضد هجران، تباعد و قهرکردن است

439- تعون، الفت ادامه مطلب »