۲۱۷۷- مرابطه با دیگران ۷۱ > توازن شعور و شعار

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به مرابطۀ با دیگران بود که انسان باید در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و عملی نسبت‌به خود و دیگران نقش سازندگی داشته باشد. امور شش‌گانه‌ای …

۲۱۷۷- مرابطه با دیگران ۷۱ > توازن شعور و شعار ادامه مطلب »