2177- مرابطه با دیگران 71 > توازن شعور و شعار

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به مرابطۀ با دیگران بود که انسان باید در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و عملی نسبت‌به خود و دیگران نقش سازندگی داشته باشد. امور شش‌گانه‌ای […]

2177- مرابطه با دیگران 71 > توازن شعور و شعار ادامه مطلب »