2110- هجرت کبری، جهاد صغری 11

هجرت عام و هجرت خاص تقسیم‌بندی دیگری که در باب هجرت هست، تقسیم آن به «هجرت عام» و «هجرت خاص» است. هجرت عام نسبت به جمیع موجودات عالم است و […]

2110- هجرت کبری، جهاد صغری 11 ادامه مطلب »