حرص

۲۳۱- حرص ۵

راه علاج حرص از دو طریق علمی؛ توجه به حرص که از جنود جهل و شیطان است؛ توجه به مبتلایان حرص؛ ضربه زدن به بعد معنوی؛ راه عملی میانه روی و پرهیز از اسراف و تبذیر

سبد خرید