درسی از حرکت امام حسین (ع)

2751- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 44

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) حدود دو سال قبل از واقعۀ عاشورا در مِنا ایراد فرمودند. خطبه سه بخش داشت که ما […]

2751- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 44 ادامه مطلب »

2750- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 43

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) حدود دو سال قبل از واقعۀ عاشورا در مِنا ایراد فرمودند. که خطبه را من به سه

2750- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 43 ادامه مطلب »

2749- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 42

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) برای گروه خاصّ _یعنی از صحابه و تابعین_ تقریباً دو سال قبل از واقعۀ عاشورا در مِنا

2749- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 42 ادامه مطلب »

2748- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 41

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) در مِنا حدود دو سال قبل از واقعۀ عاشورا ایراد فرموده بودند. عرض کردم که این خطبه

2748- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 41 ادامه مطلب »

2747- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 40

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبۀ شریفه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) در سال ۵٨هجری یعنی دو سال تقریباً قبل از واقعۀ عاشورا در مِنا ایراد فرمودند. عرض

2747- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 40 ادامه مطلب »

2746- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 39

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبۀ امام‌حسین (سلام‌الله علیه) بود که در سال ۵٨هجری و در مِنا ایراد فرمودند. خطبه را ما به سه بخش تقسیم کردیم. جلسۀ

2746- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 39 ادامه مطلب »

2745- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 38

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) در سال ۵٨هجری در مِنا برای گروهی از صحابه و تابعین ایراد فرمودند که دارای سه بخش

2745- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 38 ادامه مطلب »

2744- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 37

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به خطبه‌ای بود که امام‌حسین (سلام‌الله علیه) در سال ۵٨هجری در مِنا برای گروهی از صحابه و تابعین ایراد فرمودند. عرض کردم که دارای

2744- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 37 ادامه مطلب »

2743- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 36

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به قیام و حرکت امام‌حسین (سلام‌الله علیه) و خطبه‌ای بود که حضرت در سال ۵٨هـجری در بین اصحاب پیغمبر (صلّ‌الله علیه و آله و

2743- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 36 ادامه مطلب »

2741- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 34

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به قیام و حرکت امام‌حسین (سلام‌الله علیه) بود که گفته شد حرکتی هدفمند بود و هدف آن‌هم بقای اسلام بود. حضرت برای این قیامشان،

2741- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 34 ادامه مطلب »

2740- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 33

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به قیام امام‌حسین (سلام‌الله علیه) بود که گفته شد قیامی هدفمند و حساب شده بود و امام‌حسین (سلام‌الله علیه) دقیقاً به همان چیزی که

2740- درسی از حرکت امام حسین (ع) > مصلح غیور و انسان ضد غرور 33 ادامه مطلب »

سبد خرید