2492- دعا 56 > دستورات کلّی برای حاجات دنیوی

بحث ما راجع‌به دعا و آداب دعا بود. بیان کردم: در ورود و خروج از دعا -از نظر اقوال و افعال- چه آدابی وارد شده است. بعد گفتم: در بین […]

2492- دعا 56 > دستورات کلّی برای حاجات دنیوی ادامه مطلب »