۲۴۹۲- دعا ۵۶ > دستورات کلّی برای حاجات دنیوی

بحث ما راجع‌به دعا و آداب دعا بود. بیان کردم: در ورود و خروج از دعا -از نظر اقوال و افعال- چه آدابی وارد شده است. بعد گفتم: در بین …

۲۴۹۲- دعا ۵۶ > دستورات کلّی برای حاجات دنیوی ادامه مطلب »