2489- دعا 53 > دست کشیدن بر صورت بعد از دعا

بحث ما راجع‌به آداب دعا بود. در جلسۀ گذشته مطرح کردم: یکی از آداب، حالت تضرّع در دعاست که در آیات شریفه و روایات ما آمده بود که اظهار فروتنی، […]

2489- دعا 53 > دست کشیدن بر صورت بعد از دعا ادامه مطلب »