2488- دعا 52 > دعای تضمین شده!

در جلسات گذشته بحث ما راجع‌به دعا و شرایطی بود که در باب دعا و آداب دعا کردن در معارف اسلامی ما وارد شده است. در شب نوزدهم به شرط […]

2488- دعا 52 > دعای تضمین شده! ادامه مطلب »