2495- دعا 59 > دعا برای خیر و دفع شرّ

بحث ما راجع به دعا و آداب دعا بود. در جلسۀ گذشته مطرح کردم: نسبت به اموری که از آن به پیشامدهای ناگوار تعبیر می‌کنیم و برای انسان پیش می‌آید، […]

2495- دعا 59 > دعا برای خیر و دفع شرّ ادامه مطلب »