2494- دعا 58 > دفع بلا با دعا

بحث ما راجع‌به دعا و آداب دعا بود. نسبت به ورود در دعا و خروج از دعا، ‌ آدابی بود که بیان کردم. در مورد بین دعا، نسبت به یک […]

2494- دعا 58 > دفع بلا با دعا ادامه مطلب »