۲۱۳۳- محاسبه و مرابطه، دگرسازی ۵۶

مروری بر مباحث گذشته بحث ما به اینجا رسید که در باب خودسازی و ساختن دیگران، انسان باید از خداوند و توفیق الهی استمداد بکند و اگر مدد الهی نباشد، …

۲۱۳۳- محاسبه و مرابطه، دگرسازی ۵۶ ادامه مطلب »