2133- محاسبه و مرابطه، دگرسازی 56

مروری بر مباحث گذشته بحث ما به اینجا رسید که در باب خودسازی و ساختن دیگران، انسان باید از خداوند و توفیق الهی استمداد بکند و اگر مدد الهی نباشد، […]

2133- محاسبه و مرابطه، دگرسازی 56 ادامه مطلب »