5- رذائل و فضائل اخلاق

مساله تقدم تزکیه بر تعلیم در رابطه با فضایل و رذایل