رفق

68- رفق 2

رفق ضد عنف یکی از نتایج حلم است؛ اثر رفق در مسایل دینی و معنوی و اجتماعی

سبد خرید