3- روح انسان

ابتدای آفرینش روح؛ دردها و لذت‌های اعمال در دنیا و آخرت