۷- روح و نفس انسان

قوای روح: ۱- عقلیه ۲-غضبیه ۳-شهویه ۴-وهمیه