7- روح و نفس انسان

قوای روح: 1- عقلیه 2-غضبیه 3-شهویه 4-وهمیه

7- روح و نفس انسان ادامه مطلب »