روش مستقیم

1347- سیرۀ عملی 27 > روش مستقیم 27

نیکویی وبدی اخلاق (2): سه بهشت وسه جهنم اعمال واخلاق و اعتقاد داریم؛ تا کنون بهشت اعمال و جهنم افعال داشتیم؛ از اینها بالاتر بهشت و جهنم اخلاق است و بهشت وجهنم اعتقاد شرک وکفر است؛ قسم چهارم داریم که مربوط به اولیای خداست وآن، بهشت لقا وجهنم فراق

1347- سیرۀ عملی 27 > روش مستقیم 27 ادامه مطلب »

سبد خرید