2477- دعا 41 > ریشه‌یابی استجابت دعا

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به دعا بود و در مورد شرایط دعا مطرح کردم که اوّل، قبل از دعا تمجید حق تعالی کردن است. دوّم، خداوند را به […]

2477- دعا 41 > ریشه‌یابی استجابت دعا ادامه مطلب »