زهد

180- زهد 11

راه تحصیل زهد از طریق علمی و عملی: پرهیز از حرام، پرهیز از مشتبهات، بیش از نیاز انباشته نکند، دعا برای کسب حالت زهد

179- زهد 10

راه تحصیل زهد از طریق علمی؛ به اسارت درنیامدن موجود شریف توسط موجود پست، رغبت به دنیا مانع است؛ توجه به حب ذات؛ قلب محل تجمع انوار الهی

175- زهد 6

زهد از نظر علمای اخلاق در ربط با خوف و بیم از عذاب الهی در رابطه با خروج از جاذبه دنیا و تقسیم بندی آن

174- زهد 5

درجات و اعتبارات زهد؛ اعتبار اول دارای سه درجه و اعتبار دوم آن دارای پنج درجه است

سبد خرید