447- عیبجویی، ستر عیوب 3

تشییع و شیوع فاحشه؛ آیات و روایات دز این باب