۴۴۷- عیبجویی، ستر عیوب ۳

تشییع و شیوع فاحشه؛ آیات و روایات دز این باب