سخاوت

340- جود و سخی و سخاوت 28

صدقات و انفاقات مستحبه؛ بذل لباس و مسکن و حق معلوم و حصار و قرض و انظار معسر (مهلت قرض) و تحلیل معسر میت (حلالیت و بخشیدن قرض) و صدقات جاریه (وقف)

سبد خرید