457- شماتت

از بلا و مصیبت دیگران خوشحال شدن از رذایل دو قوه است

457- شماتت ادامه مطلب »