۴۵۷- شماتت

از بلا و مصیبت دیگران خوشحال شدن از رذایل دو قوه است