۵۲۰- مزاح، شوخی ۱

معنا و انگیزه مزاح؛ مواردی که در مزاح به کار می رود در رابطه با دو نیروی شهوت و غضب