2175- مرابطه با دیگران 69 > شیوۀ بکارگیری ابزار سازندگی

مروری بر مباحث گذشته بحث ما راجع‌به مرابطۀ با دیگران بود. همان‌طور که انسان وظیفه دارد نسبت‌به خودش سازندگی داشته باشد، نسبت‌به دیگران هم وظیفۀ سازندگی دارد. عرض کردم امور […]

2175- مرابطه با دیگران 69 > شیوۀ بکارگیری ابزار سازندگی ادامه مطلب »