2484- دعا 48 > صعود دعا و حجاب‌های آن

مقدمۀ بحث لیالی قدر غیرقابل درک بودن حقیقت آن برای تمامی انسان‌ها در جلسات گذشته، بحث ما در ماه مبارک رمضان، ‌ راجع‌به آداب دعا بود؛ لذا در لیالی قدر […]

2484- دعا 48 > صعود دعا و حجاب‌های آن ادامه مطلب »