441- صلۀ رحم

ملاطفت با نزدیکان نسبی از فضایل اخلاقی؛ ضدّ قطع رحم است

441- صلۀ رحم ادامه مطلب »