طاعت و اطاعت

957- طاعت و اطاعت 8

اطاعت ربّ از عبد؛ رسیدن از راه طاعت به عبودیّت؛ اگر انسان عبد شد، به هدف خلقت راه یافته و ربوبیّت قرب پیدا می کند

954- طاعت و اطاعت 5

حالت انقیاد به اوامر تشریعی حق است یا وسیع تر؟ ریشه دانقیاد که محبت است اکتسابی است یا فطری؟ محبت به خداوند از جمادات و نباتات و حیوانات تا فرشتگان، همه را فراگرفته است

سبد خرید